slideshow 1 slideshow 2 slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 7 slideshow 8 slideshow 9 slideshow 10 slideshow 11 slideshow 12 slideshow 13 slideshow 14 slideshow 15 slideshow 16

Home

Infosessie gidsenopleiding voor Scheldeland

PCVO Groeipunt (tot voor kort Het Perspectief) wil terug starten met een gidsenopleiding voor Scheldeland (het Oost-Vlaamse deel). Wie nog geen gidsdiploma heeft, kan de basisopleiding starten in januari ’21 (anderhalf jaar) of september ’21 (één jaar). Wie al een gidsdiploma heeft, kan aansluiten in september ’22 en de specialisatieopleiding starten. De specialisatieopleiding is gespreid over twee jaar, zodat de opleiding perfect combineerbaar is met een job en/of een gezin.

Op donderdag 10 december 2020 (om 19 uur) organiseert Groeipunt daarover een online infosessie voor geïnteresseerden.

Aarzel niet om deze boodschap mee te verspreiden.

Meer informatie hierover vinden jullie op de sectorwebsite van TOV: https://sector.tov.be/word-gids-in-het-scheldeland-2/

_________________________________________________________________________________________

Gidsendag 2020

Op het programma 2020 van FTG stond, in samenwerking met de Gentse Gidsen, een bijscholingsdag ‘Van Eyck’.   

Op zaterdag 24 oktober zouden de Gentse Gidsen ons, in het kader van het Van Eyck-jaar, kennis laten maken met de verschillende initiatieven rond deze grote Vlaamse Meester. 

Net zoals voor de studiedagen en bijeenkomsten in Heusen-Zolder (2015), Mol (50 jaar FTG in 2017), Brugge (2018) en Mechelen (2019) zou het FTG- bestuur en de Gentse gidsen dan graag om en bij de 200 collega’s uit heel Vlaanderen willen verwelkomen. 

Helaas, in februari diende Covid-19 zich aan.  Het onding verkrampte ons allemaal.  Tot op vandaag blijft het de activiteiten van FTG en onze verenigingen teisteren.   

Ondertussen heeft onze Gentse afgevaardigde Lut Depaepe samen met de andere Gentse gidsen een heel programma uitgewerkt om ons een aangename dag te bezorgen.  Dat werk mag zeker niet verloren gaan! 

Maar de onzekere toekomst blijft bestaan.  Het is onvoorspelbaar hoe de situatie er einde oktober zal uitzien.   

Daarom beslisten het FTG-bestuur, in samenspraak met afgevaardigde Lut, om die gidsenbijeenkomst van 24 oktober te verdagen en wel naar het voorjaar van 2021 (wellicht 2de helft maart). 

 

We hopen jullie dan in goede gezondheid en in groten getale te mogen verwelkomen.  

__________________________________________________________________________

Het verenigingswerk, een vervolg?

Turnhout historisch

1.    Waarover gaat het?

Sinds halfweg 2018 kon iedereen die aan bepaalde voorwaarden voldeed op basis van de regeling ‘verenigingswerker’ per jaar een bedrag bijverdienen, vrij van belastingen en sociale bijdragen.

Sommige van onze aangesloten verenigingen zijn met een aantal van hun gidsen in dit systeem gestapt. 

Op de website van Federale Overheidsdienst Financien

(link: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/bijklussen )

vinden we het volgende:

 

Als u tegen betaling klusjes wil doen, mag u tot:

·         brutobedrag voor het jaar 20196.250 euro per jaar

·         brutobedrag voor het jaar 20206.340 euro per jaar

bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te hoeven betalen (dat wil zeggen dat deze inkomsten vrijgesteld zijn van belasting).

Het moet gaan om activiteiten in de deeleconomie (via een erkend platform), occasionele diensten tussen burgers of verenigingswerk.

Opgelet: de inkomsten uit verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers mogen niet meer bedragen dan:

·         brutobedrag voor het jaar 2019520,83 euro per maand

·         brutobedrag voor het jaar 2020528,33 euro per maand.

Gemakshalve spreken we verder in deze tekst van het ‘statuut van verenigingswerker’.  Het is/was een statuut dat zich positioneerde tussen het statuut van zelfstandige (hoofd- of bijberoep) en vrijwilliger.  Net zoals de vrijwilliger kon een gids-verenigingswerker zo vergoed worden voor taken in een vereniging.  De inkomsten waren zowel jaarlijks als maandelijks beperkt en de vereniging moest een aantal administratieve taken op zich nemen.

2.    Een klacht

Enkele beroepsorganisaties en vakbonden trokken aan de alarmbel en dienden bij het Grondwettelijk Hof een klacht in. 

Dit Hof gaat na of de wetten, decreten en ordonnanties in overeenstemming zijn met de Grondwet. Het ziet toe op de verdeling van de bevoegdheden tussen de federale staat en de deelstaten.  Het is een rechtscollege met twaalf rechters die waken over de inachtneming van de Grondwet door de wetgevers in België. Het kan wetten, decreten en ordonnanties vernietigen en schorsen.

Het Hof oordeelde dat de klacht terecht was en strijdig met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.  De wet zorgde ervoor dat er een verschillende behandeling was op het vlak van arbeidswetgeving, sociale zekerheid en fiscaliteit.

Eenzelfde activiteit uitgeoefend in het kader van het onbelast bijverdienen werd anders behandeld dan diezelfde activiteit uitgeoefend onder het statuut van zelfstandige of werknemer. 

De wet werd dus vernietigd maar de lopende overeenkomsten konden nog worden uitgevoerd en vergoed tot 31 december 2020. 

Tot dan kunnen onze gidsen dus nog prestaties leveren onder het huidige systeem van onbelast bijverdienen. 

Wie het arrest van 23 april 2020 volledig wil nalezen, kan terecht op de website van het Grondwettelijk Hof:

Link:   https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-053n.pdf

Arrest 53/2020 van 23 april 2020, rolnummers 7106, 7108 en 7113 (37 pagina’s). 

De moeite waard om eens te lezen!

 

3.    En nu?

We vernemen dat er aan een oplossing wordt gewerkt.  Een oplossing die ook voor onze gidsen zou kunnen betekenen dat ze vanaf 1 januari 2021 verder gidsactiviteiten onder het statuut van verenigingswerker zouden kunnen uitvoeren.

Er zou een voorstel op tafel liggen met een aantal beperkingen (o.a. dat er een limiet van 50 uur per maand wordt ingevoerd en dat er een sociale bijdrage van 10% op de inkomsten geheven zou worden).  Het maximum bedrag van 6000 euro (te indexeren) per jaar zou blijven bestaan.

Terloops … stel dat er geen oplossing wordt gevonden of geen wijziging komt?

Dan vallen gidsen terug op de ‘oude en bestaande’ regels.  Men kan dan kiezen voor

1.      Het statuut van zelfstandige in hoofd/bijberoep

2.      Het statuut van vrijwilliger

3.      De inkomsten aangeven als occasionele inkomsten (belasting 33%) met (opnieuw) de discussie of nu en dan eens gidsen wel of niet ‘occasioneel’ is …

4.      De inkomsten aangeven als beroepsinkomsten en dan past de fiscus het tarief toe dat voor je hoogste inkomstenschijf geldt.

Die eventuele nieuwe regeling … Uiteraard steeds … het is een ‘sterk gerucht’. 

Willen we zekerheid dan moeten we de stemming van de wet (of de wijziging) in het parlement afwachten en de publicatie in het Belgisch Staatsblad.  In de volgende maanden horen we er allicht nog meer over.

Je wilt reageren?

Je kunt terecht bij FTG-secretaris Johan Lowyck (johan.lowyck@live.be)

_____________________________________________________________________________________________________

Maatregelen voor zelfstandigen in hoofd- of bijberoep corona

Compensatiepremie ondernemers
Deze nieuwe premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Ook vzw's komen in aanmerking, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
Voorbeelden: bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers; (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen; bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden; schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren; landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken, enz....
Omvang steun
• De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van € 3.000;
• Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn.
• Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van € 3.000 ontvangen;
• Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van € 1.500. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
De aanvraag zal verlopen via een online applicatie op de website van VLAIO. Meer informatie is nog niet beschikbaar. 
WIl je op de hoogte blijven over deze premie? Schrijf je dan in op de VLAIO Corona nieuwsflash. We sturen je dan een update. Momenteel zal je vraag dus niet worden beantwoord.
Bron: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
 
 
FTG vzw Ondernemingsnummer: 424.828.326
Zetel: Vossekotstraat 130 3271 Zichem
Secretariaat: Jagersstraat 60  8200 Brugge
RPR: Leuven – afdeling Leuven
www.ftg.be 
 
 
TUSSENDOOR 
Brugge, april 2020 
 
Aan alle afgevaardigden
Ter info aan de voorzitters en secretarissen van alle aangesloten verenigingen 
 
Gids met het statuut ‘zelfstandige in hoofd- of bijberoep’ 
 
Uitstel of vrijstelling sociale bijdrage zelfstandige 

Net zoals u kan aanvragen om uw belastingen uit te stellen, kan u de betaling van uw voorlopige sociale bijdragen eventueel uitstellen zonder dat er een verhoging kan worden aangerekend.  Dit dient u aan te vragen bij uw sociaal verzekeraar. Deze maatregel geldt wel enkel voor de bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal (net zoals bij de sociale werkgeversbijdragen).  De aanvraag voor een dergelijk uitstel kan worden ingediend tot 15 juni 2020.  
 
Bij een positief antwoord zullen de te betalen bijdragen worden uitgesteld naar 2021. Als u uw sociale bijdrage echt niet meer kan betalen, dan kan u als zelfstandige in hoofdberoep (of als meewerkende echtgenoot) een vrijstelling vragen.  Dit kan gedeeltelijk maar ook geheel. Dit kan wel pas na een regularisatie van uw beroepsinkomen. Als u hierover meer wil weten, dan kan u ook  terecht bij uw sociaal verzekeraar of uw dossierbeheerder bij uw boekhoudkantoor.  
 
 
Overbruggingsrecht zelfstandige 

Als zelfstandige in hoofdberoep kun je ook recht hebben op een overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Ook als bedrijfsleider kan u hier recht op hebben. 
Zelfstandigen in bijberoep krijgen enkel een overbruggingsrecht als zij gelijkaardige sociale bijdragen betalen als zelfstandigen in hoofdberoep. Hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen moeten dus minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.  Ook starters kunnen aanspraak maken op het overbruggingsrecht. Dit geldt echter niet voor zij die vanaf 1 april starten. Het overbruggingsrecht is een vervangingsinkomen.   
 
Als u verplicht moet sluiten, hebt u er recht op vanaf dag 1. Dit geldt ook als u maar enkele dagen verplicht moet sluiten.   Als u vrijwillig sluit moet u wel kunnen aantonen dat u gedurende minstens 7 dagen geen activiteiten heeft kunnen stellen (of zal stellen).  
 
Dringende interventies kunnen wel nog in beperkte mate (zonder het recht te verliezen). U kan ook nog de telefoon opnemen en mails beantwoorden. De toekenning van dit overbruggingsinkomen wordt wel geval per geval beoordeeld.  
 
Het is daarom zeer belangrijk om u eerst te informeren bij uw sociaal verzekeraar als u denkt hiervoor in aanmerking te komen.  Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen bedraagt 1291,69 euro per maand. Als u een gezin ten laste hebt, wordt dit verhoogd naar 1614,10 euro. Of u daadwerkelijk gezinslast heeft moet u aangeven op eer: er is geen attest nodig.  Voor de maandenmaart en april krijgt u altijd het volledige bedrag. Voor de hierop volgende maanden (bij een eventuele verlenging van de verplichte sluitingen), krijgt u een deel van het bedrag in verhouding tot het aantal dagen van de maand dat u moet sluiten.  Het overbruggingsrecht is wel belastbaar, maar er zijn geen sociale bijdragen op verschuldigd. Als bedrijfsleider hoef je je loon niet stop te zetten om van de uitkering te genieten.  U mag wel geen ander vervangingsinkomen hebben. Het overbruggingsrecht is wel samen op te nemen met de Vlaamse hinderpremie. Zaakvoerders van horecazaken die nog afhaalmaaltijden leveren krijgen ook het overbruggingsrecht. Dit geldt ook voor arts-specialisten en dierenartsen die enkel nog dringende patiënten behandelen. Momenteel is er een wetsvoorstel dat voorstelt om dit overbruggingsrecht automatisch toe te kennen aan de ondernemers die rechtstreeks geviseerd worden door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad (horeca, niet-essentiële winkels, etc.), waardoor er voor deze ondernemers geen aanvraag hoeft worden ingediend. De aanvraagprocedure blijft wel nog voor de zelfstandigen die zelf beslissen om te sluiten.  
 
 
Tenslotte: de hinderpremie 

is enkel voor ondernemingen die een ‘fysieke inrichting’ hebben. Hiermee wordt een locatie bedoeld waar de ondernemer in rechtstreeks contact staan met de klant, zoals een winkel, een restaurant, etc. Dit wil zeggen dat ondernemingen die enkel diensten op verplaatsing doen geen recht hebben op de hinderpremie, ook al moesten ze verplicht sluiten van de overheid. Ook een magazijn (waar geen contact is met de klant) geldt niet als ‘fysieke inrichting’.  
De aanvraagprocedure voor de hinderpremie kwam online op 27 maart.  Alvorens u deze premie kan aanvragen dient u zich eerst te registreren bij de Vlaio. Hiervoor hebt u wel een identificatiemiddel nodig, zoals een identiteitskaart met eID-lezer (hiertoe kan ook de bankkaartlezer van Belfius dienen), de ItsMe app, een federaal token enz. Meer info over de registratie vindt u hier: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/coronahinderpremie/hoe-vraag-jede-corona-hinderpremie-aan/registratie-van. Door de grote interesse in de premie kan het zijn dat de aanvraagtoepassing de eerste dagen overbelast zal zijn. Er is evenwel nog tijd genoeg om deze premie aan te vragen, dus u hoeft niet ongerust te zijn als u niet meteen binnen geraakt. De aanvraag kan tot 30 dagen na de verplichte sluitingsperiode. Voorlopig is dit dus tot 5 mei, maar de kans is reëel dat dit verlengd wordt als de maatregelen van de nationale veiligheidsraad verlengd worden. 
 

Verdere informatie en bronnen

- Het Vlaams agentschap voor Innoveren & Ondernemen (VLAIO) zal u kunnen verder helpen met vragen over de Vlaamse steunmaatregelen. Ze zijn bereikbaar op het nummer 0800 20 555 en op www.vlaio.be/corona .  Ook: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifiekemaatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus 
 
- De FOD Economie zal uw vragen over de federale steunmaatregelen kunnen beantwoorden. Ze zijn aanspreekbaar op het nummer 0800 120 33, of op de website https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirusinformatievoor .   
 
- Vragen in verband met de spreiding van belastingen kan u dan weer kwijt aan het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) dat bevoegd is voor de postcode van uw woonplaats of zetel.  Om te weten welk centrum voor u is, surft u best naar: https://eservices.minfin.fgov.be/annucomp/UI01_16_act03_loadSecondSearch.do?i dTqChosenCompetence=501 .  Ook: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-hetcoronavirus-covid-19 
 
- Bij vragen over je sociale zekerheid als zelfstandige ondernemer kan u het best terecht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (het RSVZ).  Bellen kan u naar 0800 12 018, en verder info vindt u op hun webpagina https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus.   
 
- Mocht u nog algemene vragen hebben over het nieuwe coronavirus, kan u terecht op het nummer 0800 14 689 , het emailadres info-coronavirus@health.fgov.be of op https://www.info-coronavirus.be/nl/ .  
 
- Tekst gebaseerd op de gegevens die een boekhouder van een zelfstandige gids ons bezorgde aangevuld met enkele bijkomende informatieadressen. 
 
Overheidsmaatregelen zelfstandige gidsen bijgewerkt tot 31 maart 
____________________________________________________________________________________________


Overlijden Willem Deraedemaeker

We kregen het droeve nieuws dat Willem Deraedemaeker 1 januari 2020 op 72 jarige leeftijd is overleden.

Willem was jarenlang afgevaardigde van de "Gidsenbond Dijleland" en heeft tijdens de algemene vergadering van december 2015 in de luchthaven in Zaventem een aantal onder ons met vol enthousiasme ons de werking van de luchthaven laten zien.

 

De Raad van Bestuur van de ‘Federatie van Toeristische Gidsengroeperingen vzw’ wil het bestuur onze oprechte deelneming betuigen naar aanleiding van het overlijden van jullie sympathieke collega-gids Willem Deraedemaeker.

 

 

 

 

 ____________________________________________________________________________

Gidsendag Mechelen 19 oktober 2019

Zaterdag 19 okotber was er een gidsendag in Mechelen.

In de voormiddag was er een bijscholing over de beiaarden.

In de namiddag waren er verschillende bezoeken mogelijk, o.a. de bestijging van de toren van de Sint-Romboutskathedraal.

 

Vanuit de gidsenrking van Kortrijk kregen we volgende reactie:

Beste,

van harte proficiat voor de mooie dag in Mechelen.

De 14 deelnemers van Gidsenkring Kortrijk waren vol lof.  Na het warme onthaal in het stijlvolle gebouw van het grootseminarie, werden we uitgenodigd in de indrukwekkende aula.
Kathedraalbeiaardier Marc Van Bets loodste ons op een bevlogen manier doorheen vierduizend jaar geschiedenis van de klok tot de beiaard. Het was zeer boeiend van begin tot einde.

Hij wist waarover hij sprak; dat was duidelijk!  Het was een plezier om ernaar te luisteren.  Dat was ook zo bij het bezoek aan de beiaardschool.
De stadswandelingen in de namiddag toonden de grootsheid van deze historische stad.
Het beiaardconcert door Marc Van Bets himself was de ideale afsluiter en kroon op het werk.

De afwezigen hadden weer eens ongelijk.
Dank voor deze interessante en goed georganiseerde FTG-bijscholingsdag.

Vriendelijke groeten,
Lut Van Wezemael

Gidsenkring Kortrijk

Fotoverslagen kan je vinden in de linkerbalk onder sfeerbeelden verenigingen.

Veel kijkplezier.

Nieuwe activiteiten op deze website

Gegidst door : 
Kon.Gidsenvereniging Antwerpen vzw

Wat is er aangenamer dan een stad te voet te ontdekken? Flaneren, kuieren of flink doorstappen in Antwerpen… Tijdens deze historische wandeling vertelt een ervaren stadsgids u achtergrondinformatie en anekdotes over de eeuwenoude gebouwen, standbeelden en bezienswaardigheden. U wandelt van de Grote Markt met het prachtige Stadhuis, de Gildenhuizen en de Brabofontein naar de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal.

Gegidst door : 
Kon.Gidsenvereniging Antwerpen vzw

Wat is er aangenamer dan een stad te voet te ontdekken? Flaneren, kuieren of flink doorstappen in Antwerpen… Tijdens deze historische wandeling vertelt een ervaren stadsgids u achtergrondinformatie en anekdotes over de eeuwenoude gebouwen, standbeelden en bezienswaardigheden. U wandelt van de Grote Markt met het prachtige Stadhuis, de Gildenhuizen en de Brabofontein naar de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal.

1 van 2

Minimum tarieven gidsbeurten

FTG adviseert de aangesloten verenigingen om aan de klant voor 2020 minimaal  het volgende tarief aan te rekenen :

- voor een begonnen gidsbeurt van 2 uur een minimumbedrag van 60 euro

- voor elk begonnen bijkomend uur het minimumbedrag van 30 euro

- zonder vast bedrag voor een dagprestatie.

FTG is nu ook op facebook.

FTG is nu ook op facebook.  Klip op deze link en "like us" op facebook om in de toekomst op de hoogte gehouden te worden waar we mee  bezig zijn.