U bent hier

Maatregelen voor zelfstandigen in hoofd- of bijberoep corona

Compensatiepremie ondernemers
Deze nieuwe premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Ook vzw's komen in aanmerking, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
Voorbeelden: bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers; (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen; bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden; schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren; landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken, enz....
Omvang steun
• De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van € 3.000;
• Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn.
• Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van € 3.000 ontvangen;
• Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van € 1.500. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
De aanvraag zal verlopen via een online applicatie op de website van VLAIO. Meer informatie is nog niet beschikbaar. 
WIl je op de hoogte blijven over deze premie? Schrijf je dan in op de VLAIO Corona nieuwsflash. We sturen je dan een update. Momenteel zal je vraag dus niet worden beantwoord.
Bron: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
 
 
FTG vzw Ondernemingsnummer: 424.828.326
Zetel: Vossekotstraat 130 3271 Zichem
Secretariaat: Jagersstraat 60  8200 Brugge
RPR: Leuven – afdeling Leuven
www.ftg.be 
 
 
TUSSENDOOR 
Brugge, april 2020 
 
Aan alle afgevaardigden
Ter info aan de voorzitters en secretarissen van alle aangesloten verenigingen 
 
Gids met het statuut ‘zelfstandige in hoofd- of bijberoep’ 
 
Uitstel of vrijstelling sociale bijdrage zelfstandige 

Net zoals u kan aanvragen om uw belastingen uit te stellen, kan u de betaling van uw voorlopige sociale bijdragen eventueel uitstellen zonder dat er een verhoging kan worden aangerekend.  Dit dient u aan te vragen bij uw sociaal verzekeraar. Deze maatregel geldt wel enkel voor de bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal (net zoals bij de sociale werkgeversbijdragen).  De aanvraag voor een dergelijk uitstel kan worden ingediend tot 15 juni 2020.  
 
Bij een positief antwoord zullen de te betalen bijdragen worden uitgesteld naar 2021. Als u uw sociale bijdrage echt niet meer kan betalen, dan kan u als zelfstandige in hoofdberoep (of als meewerkende echtgenoot) een vrijstelling vragen.  Dit kan gedeeltelijk maar ook geheel. Dit kan wel pas na een regularisatie van uw beroepsinkomen. Als u hierover meer wil weten, dan kan u ook  terecht bij uw sociaal verzekeraar of uw dossierbeheerder bij uw boekhoudkantoor.  
 
 
Overbruggingsrecht zelfstandige 

Als zelfstandige in hoofdberoep kun je ook recht hebben op een overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Ook als bedrijfsleider kan u hier recht op hebben. 
Zelfstandigen in bijberoep krijgen enkel een overbruggingsrecht als zij gelijkaardige sociale bijdragen betalen als zelfstandigen in hoofdberoep. Hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen moeten dus minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.  Ook starters kunnen aanspraak maken op het overbruggingsrecht. Dit geldt echter niet voor zij die vanaf 1 april starten. Het overbruggingsrecht is een vervangingsinkomen.   
 
Als u verplicht moet sluiten, hebt u er recht op vanaf dag 1. Dit geldt ook als u maar enkele dagen verplicht moet sluiten.   Als u vrijwillig sluit moet u wel kunnen aantonen dat u gedurende minstens 7 dagen geen activiteiten heeft kunnen stellen (of zal stellen).  
 
Dringende interventies kunnen wel nog in beperkte mate (zonder het recht te verliezen). U kan ook nog de telefoon opnemen en mails beantwoorden. De toekenning van dit overbruggingsinkomen wordt wel geval per geval beoordeeld.  
 
Het is daarom zeer belangrijk om u eerst te informeren bij uw sociaal verzekeraar als u denkt hiervoor in aanmerking te komen.  Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen bedraagt 1291,69 euro per maand. Als u een gezin ten laste hebt, wordt dit verhoogd naar 1614,10 euro. Of u daadwerkelijk gezinslast heeft moet u aangeven op eer: er is geen attest nodig.  Voor de maandenmaart en april krijgt u altijd het volledige bedrag. Voor de hierop volgende maanden (bij een eventuele verlenging van de verplichte sluitingen), krijgt u een deel van het bedrag in verhouding tot het aantal dagen van de maand dat u moet sluiten.  Het overbruggingsrecht is wel belastbaar, maar er zijn geen sociale bijdragen op verschuldigd. Als bedrijfsleider hoef je je loon niet stop te zetten om van de uitkering te genieten.  U mag wel geen ander vervangingsinkomen hebben. Het overbruggingsrecht is wel samen op te nemen met de Vlaamse hinderpremie. Zaakvoerders van horecazaken die nog afhaalmaaltijden leveren krijgen ook het overbruggingsrecht. Dit geldt ook voor arts-specialisten en dierenartsen die enkel nog dringende patiënten behandelen. Momenteel is er een wetsvoorstel dat voorstelt om dit overbruggingsrecht automatisch toe te kennen aan de ondernemers die rechtstreeks geviseerd worden door de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad (horeca, niet-essentiële winkels, etc.), waardoor er voor deze ondernemers geen aanvraag hoeft worden ingediend. De aanvraagprocedure blijft wel nog voor de zelfstandigen die zelf beslissen om te sluiten.  
 
 
Tenslotte: de hinderpremie 

is enkel voor ondernemingen die een ‘fysieke inrichting’ hebben. Hiermee wordt een locatie bedoeld waar de ondernemer in rechtstreeks contact staan met de klant, zoals een winkel, een restaurant, etc. Dit wil zeggen dat ondernemingen die enkel diensten op verplaatsing doen geen recht hebben op de hinderpremie, ook al moesten ze verplicht sluiten van de overheid. Ook een magazijn (waar geen contact is met de klant) geldt niet als ‘fysieke inrichting’.  
De aanvraagprocedure voor de hinderpremie kwam online op 27 maart.  Alvorens u deze premie kan aanvragen dient u zich eerst te registreren bij de Vlaio. Hiervoor hebt u wel een identificatiemiddel nodig, zoals een identiteitskaart met eID-lezer (hiertoe kan ook de bankkaartlezer van Belfius dienen), de ItsMe app, een federaal token enz. Meer info over de registratie vindt u hier: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/coronahinderpremie/hoe-vraag-jede-corona-hinderpremie-aan/registratie-van. Door de grote interesse in de premie kan het zijn dat de aanvraagtoepassing de eerste dagen overbelast zal zijn. Er is evenwel nog tijd genoeg om deze premie aan te vragen, dus u hoeft niet ongerust te zijn als u niet meteen binnen geraakt. De aanvraag kan tot 30 dagen na de verplichte sluitingsperiode. Voorlopig is dit dus tot 5 mei, maar de kans is reëel dat dit verlengd wordt als de maatregelen van de nationale veiligheidsraad verlengd worden. 
 

Verdere informatie en bronnen

- Het Vlaams agentschap voor Innoveren & Ondernemen (VLAIO) zal u kunnen verder helpen met vragen over de Vlaamse steunmaatregelen. Ze zijn bereikbaar op het nummer 0800 20 555 en op www.vlaio.be/corona .  Ook: https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifiekemaatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus 
 
- De FOD Economie zal uw vragen over de federale steunmaatregelen kunnen beantwoorden. Ze zijn aanspreekbaar op het nummer 0800 120 33, of op de website https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirusinformatievoor .   
 
- Vragen in verband met de spreiding van belastingen kan u dan weer kwijt aan het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) dat bevoegd is voor de postcode van uw woonplaats of zetel.  Om te weten welk centrum voor u is, surft u best naar: https://eservices.minfin.fgov.be/annucomp/UI01_16_act03_loadSecondSearch.do?i dTqChosenCompetence=501 .  Ook: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-hetcoronavirus-covid-19 
 
- Bij vragen over je sociale zekerheid als zelfstandige ondernemer kan u het best terecht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (het RSVZ).  Bellen kan u naar 0800 12 018, en verder info vindt u op hun webpagina https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus.   
 
- Mocht u nog algemene vragen hebben over het nieuwe coronavirus, kan u terecht op het nummer 0800 14 689 , het emailadres info-coronavirus@health.fgov.be of op https://www.info-coronavirus.be/nl/ .  
 
- Tekst gebaseerd op de gegevens die een boekhouder van een zelfstandige gids ons bezorgde aangevuld met enkele bijkomende informatieadressen. 
 
Overheidsmaatregelen zelfstandige gidsen bijgewerkt tot 31 maart